Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.

PDF290. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf
PDF291. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.pdf
PDF291. zał. nr 1 do WPF.pdf
PDF291. zał. nr 2.pdf
PDF292. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r..pdf
PDF292. zał. nr 1.pdf
PDF292. zał. nr 2.pdf
PDF293. w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 r.pdf
PDF294. w spr. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego.pdf
PDF295. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Głogówek.pdf
PDF296. w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2018.pdf
PDF297. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głogówek – Winiary.pdf
PDF298. w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2018 r.pdf
 

Wersja XML