Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFObwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.10.2018 - budowa linii kablowej 15kV - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej w m.Wierzch.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.11.2018 - rozbudowa i przebudowa Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl..pdf
PDFZawiadomienie o postanowieniach w sprawie nr V.6733.3.2018.ZPI - ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Tauron Dystrybucja SA.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku ORiOP w Racławicach Śl..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV w miejscowości Wierzch.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego-przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej linii 110kV Głubczyce - Prudnik.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji - udzielenie pozwoleń wodnoprawnych Firmie Handlowej ROŻA.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie IDPP.IV.6733.8.2018-przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania z mieszkalnego jednorodzinnego na zamieszkania zbiorowego.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie centrum turystyczno-rekreacyjnego kolejnictwa w Racławicach Śląskich..pdf
PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia: „Rewitalizacja (odbudowa) ruchomego jazu piętrzącego w miejscowości RZEPCE..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śląskich.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wydsania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dot.przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania z mieszkalnego jednorodzinnego na zamieszkania zbiorczego.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.7.2018 - budowa odcinka rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śląskich.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa parku wiejskiego w Raclawicach Śląskich.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu na trasie Biedrzychowice -Wróblin.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.6.2018 - budowa parku wiejskiego w Racławicach Śl..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.6.2018 - budowa wodociągu rozdzielczego Biedrzychowice - Wróblin.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego kolejnictwa w Racławicach Śląskich.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka rurociągu kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śl..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa tematycznego parku wiejskiego w Racławicach Śl..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publlicznego - budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego kolejnictwa w Racławicach Śl..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu na trasie Biedrzychowice - Wróblin.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odcinka rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śl..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa odcinka rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śl..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - przebudowa i zmiana sposobu użyt. dworca w Twardawie.pdf.pdf
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - przebudowa i zmiana sposobu użyt. dworca w Twardawie.pdf

PDFObwieszczenie - SKO zawiadamia o uchyleniu decyzji Burmistrza Głogówka - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.pdf
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa dworca kolejowego w Twardawie.doc
_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu na trasie Biedrzychowice - Wróblin._doc

ODTObwieszczenie o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV-6733.1.2018, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę wodociągu na trasie Biedrzychowice – Wróblin, gm..odt

PDFObwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonegow rejonie ul. Konopnickiej i Niepodległosci.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowosci Mochów.pdf
 

 

 


 

Wersja XML