Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest 2018 rok

OGŁOSZENIE

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie
dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Głogówek w 2018 roku.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

 

Gmina Głogówek planuje zatem złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej Gminy. Dofinansowanie obejmowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości do 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15 % kosztów przedsięwzięcia poniesie właściciel nieruchomości, z której azbest zostanie zebrany.

 

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków w terminie do 30.03.2018 roku.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.bip.glogowek.pl (w zakładce: Referat NLROŚ/Ochrona Środowiska/azbest 2018/wniosek o dofinansowanie), wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Głogówku- parter, pokój nr 6 i 7.

 

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2018 roku.

 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

/-/ ANDRZEJ KAŁAMARZ

DOCXWNIOSEK O DOFINANSOWANIE WS. AZBESTU NA 2018 ROK.docx 
DOCZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc

PDFInformacja o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków WFOŚiGW w Opolu..pdf
 

Wersja XML