Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.

PDF317. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r..pdf
PDF317.1. Przychody i rozchody budżetu na 2018 r..pdf
PDF317.2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r..pdf
PDF317.3 Fundusz Sołecki.pdf
PDF318. w spr. zmiany WPF na lata 2018-2021.pdf
PDF318. zał. objaśnienia.pdf
PDF318.1. zał. nr 1 WPF.pdf
PDF318.2. zał. nr 2.pdf
PDF319. w spr. udzielenia dotacji Prudnickiemu Centrum Medycznemu S. A. w Prudniku na zakup krzesła kardiologicznego.pdf
PDF320. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
PDF321. zmieniająca uchwałę nr VII.30.2015 z dn. 31.03.2015 r. w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tyg., obowiązkowego wymiaru godz. zająć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.pdf
PDF322. zmieniająca uchwałę Nr X.50.2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7.07.2018 w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu.pdf
PDF323. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku.pdf
PDF324. w spr. sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF325. w spr. podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDF326. w spr. podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF327. w spr. sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF328. w spr. przystąpienia do opracowania m.p.z.p. dla obszaru we wsi Twardawa.pdf
 

Wersja XML