Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018

III Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - protokół.txt
PDF21. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf
PDF22. w spr. uchwalenia WPF Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf
PDF22.2 zał. Przedsięwzięcia WPF.pdf
PDF22.3 objaśnienia.pdf
PDF23. w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej.pdf
PDF24. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF25. w spr. wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Głogówek.pdf
PDF26. w spr. uchylenia uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF27. w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w latach 2017-2019.pdf
PDF28. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2019.pdf
PDF29. w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2019 roku.pdf
PDF30. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w stref.pdf
PDF31. w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.pdf
PDF32. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.pdf
PDF33. w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rząd. progr. Posiłek w szkole.pdf
PDF34. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf
PDF35. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.pdf
PDF36. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf
PDF37. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf
PDF38. w spr. uchwalenia Statutu Racławice Śląskie.pdf
PDF39. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf
PDF40. w spr. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1.pdf
PDF41. w spr. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6.pdf
PDF42. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf
PDF43. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.pdf
PDF43.1. załaczniki WPF.pdf
PDF43.2. w spr. objaśnienia.pdf
 

II Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - protokół.txt
PDF6. w spr. określenia liczebności Komisji Stałych Rady.pdf
PDF7. w spr. powołania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDF8. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDF9. w spr. powowłania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDF10. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDF11. w spr. powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.pdf
PDF12. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.pdf
PDF13. w spr. powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf
PDF14. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf
PDF15. w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych.pdf
PDF16. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej.pdf
PDF17. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf
PDF18. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa.pdf
PDF19. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf
PDF20. w spr. zmiany WPF.pdf
 

 

I Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 listopada 2018 r. 

PDF1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF3. w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku.pdf

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFImienny wykaz głosowań z dnia 21.11.2018 r.pdf
PDF4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.pdf
PDF5. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Głogówek.pdf

Wersja XML