Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia: 
Wydział Promocji i Rozwoju  (parter, pokój nr 3)                                                                          

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę: 
- wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- dokument tożsamości.

Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.

Wynik sprawy – sposób załatwienia:
Wydanie dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku do CEIDG.

Opłata skarbowa: Nie dotyczy

Opłaty administracyjne: Nie dotyczy

Termin i sposób załatwiania:
Osoba fizyczna może złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG:

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.biznes.gov.pl zmiana wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować.

Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. Dokonane we wpisie zmiany widoczne są w zakładce „Historia wpisu”.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Podstawa prawna:
 

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.

Dokumenty do pobrania:

PDFCEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.pdf
PDFInstrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1.pdf
 

Wersja XML