Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego w Racławicach Śląskich.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach PKP.pdf

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze centralnej części miasta.doc
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze centralnej części miasta.pdf
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek.doc
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Racławice Śląskie”.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Poprawa połączenia płd. cz. Woj. Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek-Szonów.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr IZP.6733.3.JTJ dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z siedmioma przyłączami gazu, bez tłoczni i stacji redukcyjnej.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Poprawa połączenia płd. cz. Woj. Opolskiego z autostradą a4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416.pdf
PDFObwieszczenie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IZP.6733.3.2020.JTJ - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nowe Kotkowice.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanotarnej w miejscowości Kierpień.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PRD 7003C w Twardawie.pdf
PDFObwieszczenie dot. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.pdf
PDFobwieszczenie marszałka województwa o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii zwanego dalej projektem.pdf
PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na Rewitalizację (odbudowę) ruchomego jazu pietrzącego w miejscowości Rzepcze w km 17+400 rzeki Osobłoga wraz z budową przepławki dla ryb oraz infrastruktury tow.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IZP.IV.6733.1.2020.JTJ - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie miejscowości Twardawa.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kierpniu.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Twardawie.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IZP.IV.6733.4.2019.JTJ.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek.pdf

Wersja XML