Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek

 

Nazwa:

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opis ogólny:

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej.

Miejsce i sposób składani dokumentów:

 1. W formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn.
 2. W formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Tryb odwoławczy:

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej wydawany jest na wniosek w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie.

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej. podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy:

Uwagi:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy (art. 9cb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 1. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 2. Stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem.
 3. Stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż  instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d.
 4. Przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust.2.

Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt. 2-3 następuje w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

 

Wniosek o wykreślenie  z rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych

DOCXwniosek-o-wykreslenie-z-dzialalnosci-regulowanej (1).docx
 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

PDFRejestr działalności regulowanej - aktualizacja 28.05.2015r..pdf,

_DOCXrejestr działalności regulowanej-aktualizacja 20.12.2016r.._docx

DOCXrejestr-dzialalnosci-regulowanej-aktualizacja 18.03.2018 r..docx

DOCXrejestr-dzialalnosci-regulowanej-aktualizacja-26.09.2018 r..docx

PDFRejestr działalnosci regulowanej- 05.04.2018r. Aktualizacja.pdf

DOCXRejestr działalności regulowanej - aktualizacja z dnia 31.07.2019 r..docx

DOCXRejestr Działalności Regulowanej - aktualizacja z dnia 10.03.2021 r..docx
DOCXRDR aktualizacja z dnia 24.03.2021 r..docx

DOCXaktualizacja z dnia 21.07.2021 r..docx
DOCXaktualizacja z 01.03.2022 r..docx
 

Wersja XML