Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2021.pdf
PDFUzasadnienie budżet.pdf
PDFb) WPF.pdf
PDFc)w spr. przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.pdf
PDFd) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Aleja Lipowa w Głogówku.pdf
PDFe) w spr.wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.pdf
PDFf) w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek.pdf
 

XLV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek.pdf
PDFuzasadnienie do projektu zmiany budżetu.pdf
PDFb) WPF.pdf
PDFc)w spr. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.pdf
PDFd) w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFe) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(1).pdf
PDFf) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(2).pdf
PDFg) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(3).pdf
PDFh) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(4).pdf
PDFi) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(5).pdf
PDFj) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(6).pdf
PDFk) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(7).pdf
PDFl) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(8).pdf
PDFm) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(9).pdf
PDFn)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(1).pdf
PDFq)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(4).pdf
PDFo)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(2).pdf
PDFp)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(3).pdf
PDFr)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(5).pdf
PDFs) zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(6).pdf
PDFt) zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(7).pdf

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf
PDFAutopoprawka do uchwały budżetowej.pdf
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
PDFc) w spr. wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Spółka z oo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów.pdf
PDFd) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku .pdf
PDFe) w spr.określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDFf) w spr. wyrazenia opinii.pdf

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf
PDFuzasadnienie do zmiany w budżecie.pdf
DOCXc) w spr. podwyższenie kapitału.docx
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
PDFd) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku .pdf
PDFe) w spr.określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2021-2022.pdf

XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały budżetowej.pdf
PDFb) WPF.pdf
PDFc) w spr.poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf
PDFd) w spr. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM.pdf
PDFe) w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf
PDFf) w spr.przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU POGRANICZE.pdf
PDFg) w spr.wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek Spółka zoo .pdf
PDFh) w spr.wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z oo.pdf
PDFi) w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w spr. zmiany w budżecie gminy.pdf
PDFb) WPF.pdf
PDFc)inkaso.pdf
PDFd) w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego .pdf
PDFe) uchwała przedszkola.pdf
PDFf) uchwała ZKG.pdf

 

XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) projekt uchywały zmieniajacej dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFb) w sprawie zwolnienia z czesci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujacych bioodpady.pdf
PDFc) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2021.pdf
PDFUzasadnienie do zmiany budżetu.pdf
PDFd) WPF.pdf
 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXb) w spr. zmiany WPF na lata 2021-2035.docx
DOCXUzasadnienie uchwały budżetowej.docx
DOCXAutopoprawka maj.docx
DOCXa) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

RTF7. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.rtf
DOC8d. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020.doc
DOC8h. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.doc
DOCX9a) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
DOCXUzasadnienie uchwały budżetowej.docx
DOCX9b)w spr. zmiany WPF na lata 2021-2035.docx
PDF9 c) w spr. zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi własnosć Gminy.pdf
PDF9d) w spr. zmianu uchwały w spr. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF9e) w spr. zatwierdzenia pPlanu Odnowy Wsi Kazimierz.pdf
PDF9f) w spr. wyrażenika zgody na odstapienie od obowiazku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy.pdf
PDF9g) w spr. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.pdf
PDF9h) w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny.pdf
PDF9i)w spr. uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu.pdf
PDF9j) w spr. oceny przyjęcia zasobów społęcznych.pdf
DOCX9k) w spr. rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.docx
DOC9l)w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.doc
PDF9l) zał. do uchwały w spr. przystąpienia MPZP.pdf
 

 

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
DOCXa) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx
DOCXzałącznik do uchwały a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx
DOCXuzasadnienie do uchwały a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx
PDFa) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.pdf
DOCXb) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.docx
DOCXuzasadnienie do b) projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.docx
PDFb) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.pdf
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.pdfXXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCXa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
DOCXUzasadnienie do a) Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
PDFb) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
DOCXb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx
PDFc) Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2021 r..pdf
DOCXc) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku..docx
PDFd) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 31.08,2020r. w spr. utworzenia związku Powiatowo - Gminnego Pogranicze- Głubczycko-Prudnickie.PDF
DOCXd) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego.docx
PDFe) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
DOCXe) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx
PDFf) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf
PDFg) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.PDF
DOCXg) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spóła Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx

XXXIV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położony.pdf
DOCa) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położony.doc
PDFb) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku .pdf
DOCXb) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku .docx
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
DOCc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.doc
PDFd) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf
DOCXd) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.docx
PDFe) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.pdf
DOCXe) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.docx

XXXIII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023PDF1. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku..pdf
PDF2. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Głogówek lub jej jednostkom organizacyjnym.pdf
PDF4. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDF4. Uzasadnienie styczeń.pdf
PDF5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf

 

Wersja XML