Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021

XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 14 kwiecień 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXwykaz głosowań radnych.docx
PDF344. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.pdf
DOCX344. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx

XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 marzec 2021 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXwykaz głosowań z XXXV Sesji.docx     PDFXXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.pdf

PDF343. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Spółka Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf
DOCX343. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Spółka Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx
PDF342. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf
DOCX342. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.docx
PDF341. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
DOCX341. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx
PDF340. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze Głubczycko -Prudnickie.pdf
DOCX340. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze Głubczycko -Prudnickie.docx
PDF339. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku.pdf
DOCX339. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku.docx
PDF338. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
DOCX338. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Głogówek na lata 2021-2035.docx
PDF337. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCX337. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx

XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 luty 2021 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku.docx PDFwykaz głosowań sesji.pdf
PDF336. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
DOCX336. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.docx
PDF335. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.pdf
DOCX335. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.docx
PDF334. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf
DOCX334. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.docx
PDF333. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf
PDF332. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku.pdf
DOCX332. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku.docx
PDF331. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabyktów.pdf
DOCX331. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabyktów.docx

XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 styczeń 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF324. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych.pdf
PDF325. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF326. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF327. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDF329. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,.pdf
PDF330. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf

Wersja XML