Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska

 • - Usuwanie folii rolniczych.

  Data publikacji: 13-05-2022 10:19
 • Program "LIFE".

  Data publikacji: 11-08-2021 09:25
 • Program "Czyste Powietrze"

    Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Głogówek W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu mieszkańcy Gminy Głogówek mogą skorzystać z pomocy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, jak również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów. Gmina Głogówek uruchomiła dla mieszkańców punkt konsultacyjno- informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1 parter-pokój nr 4, Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska tel. 774069924 i czynny jest 2 dni w tygodniu: poniedziałek w godz. 12.00-17.00 piątek w godz. 7.30-12.30   Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: – właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub – wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą Program przewiduje dofinansowania na: Źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, Mikro-instalację fotowoltaiczną, Ocieplenie przegród budowlanych, Stolarkę drzwiową i okienną, Dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa) Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów: uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy. uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Miejskim w Głogówku: Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji). Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie. Numer Księgi Wieczystej i nr działki ewidencyjnej. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy. Powierzchnia budynku/lokalu. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.) jeśli osoba ubiega się o dofinansowanie z podstawowego poziomu. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego.    
  Data publikacji: 01-06-2021 14:22
 • Postanowienia

  Data publikacji: 27-06-2018 14:01
 • - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

  Data publikacji: 13-10-2015 14:32
 • Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  Data publikacji: 06-10-2015 14:05
 • - Wycinka drzew i krzewów

  Data publikacji: 27-07-2015 12:59
 • - Sprawozdania

  Data publikacji: 24-07-2015 12:32
 • - Ochrona zwierząt

  Data publikacji: 24-07-2015 12:18
 • - Informacje o środowisku i jego ochronie

  Data publikacji: 24-07-2015 12:16
Wersja XML