Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Czyste Powietrze"

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
dla mieszkańców Gminy Głogówek

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu mieszkańcy Gminy Głogówek mogą skorzystać z pomocy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, jak również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Gmina Głogówek uruchomiła dla mieszkańców punkt konsultacyjno- informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1 parter-pokój nr 4, Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska tel. 774069924
i czynny jest 2 dni w tygodniu:

poniedziałek w godz. 12.00-17.00

piątek w godz. 7.30-12.30

 

Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

– właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program przewiduje dofinansowania na:

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 1. 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym do 30.06.2021 r.
 2. 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym od 1.07.2021 r.
 3. 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym do 30.06.2021 r.
 4. 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym do 1.07.2021 r.

Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Miejskim w Głogówku:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja
  o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.
 3. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 4. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 5. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 6. Numer Księgi Wieczystej i nr działki ewidencyjnej.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 8. Powierzchnia budynku/lokalu.
 9. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 10. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.) jeśli osoba ubiega się
  o dofinansowanie z podstawowego poziomu.
 11. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego.

PDFGminny punkt Kosultacyjno - Informacyjny..pdf
PDFProgram Czyste Powietrze zmiany..pdf
DOCXProgram Czyste Powietrze zmiany..docx
 

 

  

Wersja XML