Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022

LVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX5. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx
PDF5. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf
PDF6d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf
DOCX6d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.docx
DOCX6h) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx
PDF6h) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf
PDF7a) w sprawie zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf
DOCX7b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx
PDF7b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
DOCX7c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx
PDF7c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
 

LV  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek na rok 2022.pdf
DOCXa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek na rok 2022.docx
DOCXb)WPF.docx
PDFb)WPF.pdf
DOCXc) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.docx
PDFc) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.pdf
DOCXd) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.docx
PDFd) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.pdf
 

LIV  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023


DOCXb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036.docx
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036.pdf
PDFc) w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane .pdf
DOCXc) w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.docx
PDFd) w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.pdf
DOCXd) w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.docx
DOCXe) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek.docx
PDFe) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek.pdf
PDFf) w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.pdf
DOCXf) w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.docx
PDFg) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek.pdf
DOCXg) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek..docx
PDFh) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf
DOCXh) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.docx
DOCXi) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.docx
PDFi) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.pdf
DOCXj) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..docx
PDFj) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..pdf
DOCXk) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.docx
PDFk) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf
DOCXl) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.docx
PDFl) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf
DOCXm) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.docx
PDFm) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf
PDFn) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba .pdf
DOCXn) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.docx
DOCXo) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.docx
PDFo) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf
DOCXp) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.docx
PDFp) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.pdf
DOCXr) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.docx
PDFr) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.pdf
PDFs) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.pdf
DOCXs) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.docx
DOCXt) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.docx
PDFt) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf
PDFu) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf
DOCXu) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.docx
DOCXv) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.docx
PDFv) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.pdf
DOCXw) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.docx
PDFw) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf
DOCXx) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.docx
PDFx) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf
PDFy) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf
DOCXy) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.docx
DOCXz) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.docx
PDFz) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf
DOCXaa) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.docx
PDFaa) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf
DOCXbb) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.docx
PDFbb) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.pdf
DOCXcc) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.docx
PDFcc) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.pdf
DOCXdd) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.docx
PDFdd) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.pdf
PDFee) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.pdf
DOCXff) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.docx
PDFff) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf
DOCXgg) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.docx
PDFgg) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf
DOCXhh) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.docx
PDFhh) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.pdf
DOCXii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.docx
PDFii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf
DOCXjj) w sprawie wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx
PDFjj) w sprawie wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf
PDFkk)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu .pdf
DOCXkk)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu.docx
DOCXll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.docx
PDFll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf
 

 

LIII  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2022.pdf
DOCXa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2022.docx
DOCXb) WPF.docx
PDFb) WPF.pdf
PDFc)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu .pdf
DOCXc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx
DOCXd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx
PDFd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf
PDFe))zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe” .pdf
DOCXe)zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.docx
PDFf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf
DOCXf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.docx
DOCXg) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.docx
PDFg) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.pdf
DOCXh) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.docx
PDFh) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.pdf
DOCXi) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek.docx
PDFi) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek.pdf
DOCXj) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.docx
PDFj) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf
PDFk) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.pdf
DOCXk) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.docx
 

LII  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa) w spr. zmian w budzecie gminy Głogówek na rok 2022.docx
PDFa) w spr. zmian w budzecie gminy Głogówek na rok 2022.pdf
PDFUzasadnienie budżet.pdf
DOCXb) WPF.docx
PDFb) WPF.pdf
DOCXc) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.docx
PDFc) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.pdf
PDFd)w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku .pdf
DOCXd)w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.docx
PDFe) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior +.pdf
DOCXe) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior +.docx
DOCXf) w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej.docx
PDFf) w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej.pdf
DOCXg) w spr.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek .docx
PDFg) w spr.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek.pdf
PDFg) uzasadnienie.pdf
DOCXh) w spr.przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.docx
PDFh) w spr.przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.pdf
DOCXi) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.docx
PDFi) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.pdf
DOCXj) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.docx
PDFj) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

 

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gmina na rok 2022.pdf
PDFb) WPF.pdf
PDFc) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf
PDFd) zmiana uchwały w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odpadami kom..pdf
PDFe) zmiana deklaracji śmieciopwej.pdf
PDFf) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
 

Wersja XML