Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

Rozpatrywanie wniosków:

Wydział Gospodarki Odpadami , kontakt 77 40 69923

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Godziny przyjmowania klientów:

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na rachunek bankowy:

Gmina Głogówek PL 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 220 Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zgodnie z art. 236 Ordynacji podatkowej na postanowienie organu podatkowego służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego .

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy właściwych informacji i załączników, o których mowa powyżej.

Złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania zawierającego błędy (np. niepodpisanego, bez wymaganych załączników) skutkować będzie wezwaniem do ich usunięcia i tym samy wydłuży termin jego rozpatrzenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie złożenia właściwych informacji oraz dokumentów zalecany jest kontakt telefoniczny.

załączniki:

Wersja XML