Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.

PDFprotokół z otwarcia.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
DOCzałącznik Nr 1 Wzór oferty.doc
DOCXzałącznik nr 2 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCzałącznik nr 4 wykaz usług.doc
DOCzałącznik nr 5 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 6 wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.doc
DOCXzałącznik nr 8 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx
PDFzałącznik nr 9 PFU.pdf
PDFzałącznik nr 10 wykaz działek.pdf

Wersja XML