Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Ogłoszenie  Burmistrza  Głogówka

 

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 

         Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia  2010 roku ogłaszam konsultacje:


1. Cel i przedmiot konsultacji:

 •  stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok 2018.

 

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:
•  rozpoczęcie konsultacji                 20.10. 2017 r.

•  zakończenie                                  6. 11. 2017 r.
•  termin składania uwag i opinii -     6. 11. 2017 r.


3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

•  w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Głogówek,  w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
•  konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 6 listopada 2017 /poniedziałek  / o godz. 12.00  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Głogówku
•  opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą podczas otwartego spotkania  w dniu  6  listopada 2017  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres   lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Głogówku w pokoju nr 19  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 listopada 2017

Program znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.glogowek.ig.pl oraz na stronie urzędu www.glogowek.pl

 DOCProjekt Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2018.doc                                         

BURMISTRZ   GŁOGÓWKA

              (-) Andrzej Kałamarz

Wersja XML